POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności i Plików Cookies jest mowa o:

 1. 1) administratorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. 2) danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. 3) Plikach Cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu zapisują informacje na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik, które serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki Cookies mogą być odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;
 4. 4) Polityce – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę prywatności i Plików Cookies;
 5. 5) Pośredniku kredytowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, niebędącego kredytodawcą, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej:
  • a) przedstawia lub oferuje umowy o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt konsumencki, kredyt firmowy, ubezpieczenia na życie lub
  • b) udziela pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne inne niż wymienione w lit. a, polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt konsumencki, kredyt firmowy, ubezpieczenia na życie, lub
  • c) zawiera umowy o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt konsumencki, kredyt firmowy w imieniu kredytodawcy lub umowy ubezpieczenia na życie w imieniu ubezpieczyciela;
 6. 6) profilowaniu – należy przez to rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w tym do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jej sytuacji ekonomicznej;
 7. 7) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 8. 8) Serwisie – należy przez to rozumieć wyszukiwarkę podmiotów świadczących usługi pośrednictwa kredytowego dostępną pod adresem internetowym: www.gekon24.pl będącą własnością Spółki;
 9. 9) Spółce – należy przez to rozumieć gekon24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-696) przy ul. Serbskiej 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr 0000961042, której dokumenty przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 9721325903, REGON: 521580505, kapitał zakładowy 5 000,00 zł;
 10. 10) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z usług Serwisu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka gekon24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-696) przy ul. Serbskiej 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr 0000961042, której dokumenty przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 9721325903, REGON: 521580505, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (zwana dalej „Spółką”).
 3. 3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jako administratora za pośrednictwem Serwisu odbywa się zgodnie z przepisami RODO.
 4. 4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym również z treścią Polityki, Użytkownik może skontaktować się ze Spółką pod adresem mailowym: kontakt@gekon24.pl
 5. 5. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Spółkę z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Spółka gwarantuje bezpieczeństwo przekazanych jej danych osobowych poprzez podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
 6. 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Spółkę.

§ 3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Spółka zbiera informacje dotyczące Użytkowników, w tym ich dane osobowe.
 2. 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Spółka zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. 1) imię i nazwisko Użytkownika;
  2. 2) adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika;
  3. 3) numer telefonu Użytkownika.

§ 4 CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dane osobowe Użytkownika zbierane są w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających te dane osobowe, od Użytkownika i przekazywaniu tych informacji wskazanym przez Użytkownika Pośrednikom kredytowym.
 2. 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Spółkę na podstawie:
  1. 1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności umożliwienia skontaktowania się z Użytkownikiem w odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  2. 2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, w szczególności w celu realizacji usługi pośrednictwa mającej na celu skojarzenie Użytkownika z Pośrednikiem kredytowym, który na podstawie udostępnionych przez Użytkownika danych będzie kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości mailowej, sms lub telefonicznie;
  3. 3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności w celu:
   • a) dochodzenia przez Spółkę roszczeń, a także obrony przed roszczeniami;
   • b) należytego realizowania umowy pomiędzy Spółką a Pośrednikiem kredytowym, w szczególności w celu prawidłowego rozliczenia Pośrednika kredytowego ze Spółką;
   • c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń;
   • d) badania za pośrednictwem kontaktu telefonicznego jakości usług świadczonych przez Pośrednika kredytowego oraz poziomu zadowolenia Użytkownika.

§ 5 CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Spółka przetwarza dane osobowe poprzez:
  1. 1) pozyskiwanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika,
  2. 2) przekazanie danych osobowych wskazanemu przez Użytkownika Pośrednikowi kredytowemu,
  3. 3) przechowywanie danych osobowych Użytkownika w celach określonych w § 4 Polityki oraz przez okres wskazany w § 7 Polityki,
  4. 4) usuwanie danych osobowych Użytkownika w przypadku, gdy upłynie czas przez który Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub odpadnie podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 2. 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

§ 6 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane bezpośrednio do Spółki, a następnie będą przekazywane każdemu wybranemu przez Użytkownika Pośrednikowi kredytowemu, który współpracuje ze Spółką.
 2. 2. W przypadku świadczenia przez Pośrednika kredytowego usług na rzecz Użytkownika, Pośrednik kredytowy jako odrębny administrator danych osobowych jest zobowiązany we własnym zakresie do dopełnienia obowiązków informacyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.
 3. 3. Jeżeli w wyniku usługi pośrednictwa oferowanej przez Pośrednika kredytowego Użytkownik zawrze umowę kredytu lub ubezpieczenia to administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Spółki jest odpowiednio kredytodawca lub ubezpieczyciel.
 4. 4. Lista Pośredników kredytowych, którym mogą zostać przekazane dane osobowe Użytkownika znajduje się na stronie: www.gekon24.pl/partnerzy.
 5. 5. Dane osobowe Użytkowników, poza celami oraz kategoriami odbiorców wskazanych w niniejszej Polityce nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 6. 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane odbiorcom spoza Unii Europejskiej, w szczególności nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. 7. Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za udostępnienie hostingu, dostawcy poczty elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe lub audytorskie.

§ 7 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji określonych w Polityce celów, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki wobec Użytkownika lub Pośrednika kredytowego, który wynosi 3 lata od daty wymagalności przysługującego Spółce roszczenia.
 2. 2. W przypadku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody w celach marketingowych, dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 3. 3. W przypadku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Spółka przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

§ 8 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBWYCH

 1. 1. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. a) cele przetwarzania;
  2. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  3. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  5. e) informacje o prawie do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Użytkownika, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Użytkownika – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  8. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Użytkownika.
 2. 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania od Spółki kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Spółka może pobrać opłatę odpowiadającą wysokości kosztów administracyjnych związanych z udostępnieniem Użytkownikowi kopii danych osobowych.
 3. 3. Użytkownik ma prawo żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. 4. Użytkownik ma prawo żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a Spółka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. b) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy przetwarzania;
  3. c) Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  4. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
 5. 5. Postanowienia ust. 4 nie mają zastosowanie w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
  1. a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  2. b) do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  3. c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. 6. Użytkownik, stosownie do art. 18 ust. 1 RODO, ma prawo żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. d) Użytkownik wniósł przeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
 7. 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone stosownie do ust. 7, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. 8. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych Spółka poinformuje Użytkownika, który żądał ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO.
 9. 9. Spółka poinformuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych Użytkownika lub o ograniczeniu ich przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe Użytkownika, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Spółka poinformuje Użytkownika o tych odbiorcach, jeżeli Użytkownik tego zażąda.
 10. 10. Mając na uwadze, że dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Spółce, oraz nie ma prawa żądać, aby dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi.
 11. 11. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących do danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Spółce nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. 12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 13. 13. Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

§ 9 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. 1. Serwis wykorzystuje Pliki Cookies w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikowi po Serwisie, zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz w celach statystycznych.
 2. 2. Pliki Cookies nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie Plików Cookies wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie Plików Cookies nie spowoduje braku możliwości korzystania z Serwisu, jednakże może zakłócić poprawne działanie Serwisu, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności, co w konsekwencji może uniemożliwić należyte świadczenie przez Spółkę usług na rzecz Użytkownika.
 3. 3. Serwis wykorzystuje Pliki Cookies dla potrzeb reklam.
 4. 4. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:
  1. 1) sesyjne będące plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. 2) stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. 5. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany ustawień prywatności w przeglądarkach.

§ 10 ZMIANY POLITYKI

 1. 1. Polityka może ulec zmianie, o czym Spółka poinformuje Użytkownika za pośrednictwem stosownego komunikatu w Serwisie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. 2. Data ostatniej modyfikacji: 01/08/2022r.