Regulamin


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Strona gekon24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę gekon24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony gekon24.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

 1. 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie gekon24.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą lub Pośrednikiem kredytowym.
 2. 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
 3. 3. POŚREDNIK KREDYTOWY - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, niebędącego kredytodawcą, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej:
  • a) przedstawia lub oferuje umowy o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt konsumencki, kredyt firmowy, ubezpieczenia na życie lub
  • b) udziela pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne inne niż wymienione w lit. a, polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt konsumencki, kredyt firmowy, ubezpieczenia na życie, lub
  • c) zawiera umowy o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt konsumencki, kredyt firmowy w imieniu kredytodawcy lub umowy ubezpieczenia na życie w imieniu ubezpieczyciela;
 4. 4. USŁUGODAWCA – gekon24.pl sp. z o. o., adres siedziby: ul. Serbska 4, 61-696, Poznań, adres do doręczeń: ul. Serbska 4, 61-696, Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000961042, NIP: 972-132-59-03, REGON: 521580505, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5,000 zł;
 5. 5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 6. 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. 1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. 2. przeglądanie podstron pośredników kredytowych.
 2. 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości oraz próby nawiązania kontaktu z wybranym Pośrednikiem kredytowym za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. 1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. 2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. 3. przeglądarka internetowa,
  4. 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 4. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gekon24.pl
  2. 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem gekon24.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością gekon24.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony gekon24.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony gekon24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.